022.ROZENSTRAAT-59-_HREINN-FRIDFINNSSON-2020-PH.GJ.vanROOIJ_2.jpg

Entrée de l’exposition Midnight jump de Hreinn Fridfinnsson présentée au Rozenstraat à Amsterdam, de février à avril 2020  ©GJVanRooij

023.ROZENSTRAAT-59-_HREINN-FRIDFINNSSON-2020-PH.GJ.vanROOIJ_2.jpg

Vue de l’exposition Midnight jump, 2020 ©GJVanRooij

031.ROZENSTRAAT-59-_HREINN-FRIDFINNSSON-2020-PH.GJ.vanROOIJ_2.jpg

Vue de l’exposition Midnight jump, 2020 ©GJVanRooij

030.ROZENSTRAAT-59-_HREINN-FRIDFINNSSON-2020-PH.GJ.vanROOIJ_2.jpg

Vue de l’exposition Midnight jump, 2020 ©GJVanRooij

028.ROZENSTRAAT-59-_HREINN-FRIDFINNSSON-2020-PH.GJ.vanROOIJ_2.jpg

Vue de l’exposition Midnight jump, 2020 ©GJVanRooij

026.ROZENSTRAAT-59-_HREINN-FRIDFINNSSON-2020-PH.GJ.vanROOIJ_2.jpg

Vue de l’exposition Midnight jump, 2020 ©GJVanRooij

016.ROZENSTRAAT-59-_HREINN-FRIDFINNSSON-2020-PH.GJ.vanROOIJ_2.jpg

Vue de l’exposition Midnight jump, 2020 ©GJVanRooij